НАЧАЛО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

13.06.2016 г. предаден проект на АПУ на ПП „Витоша“ съгласно проведена работна среща на 26, 27 и 30.05.2016 г.

На 31.03.2016 г. съгласно писмо и бележки на МОСВ с изх. № 05-08-6906/16.02.2016 г. и писмо на ДПП „Витоша“ с изх. № ПВФ-09-11-1/19.02.2016 г. Изпълнителят „Пролес Инженеринг“ ООД предаде с писмо изх. № ПУВ-70/31.03.2016 г. на ДПП „Витоша“ актуализирани, съгласно бележки на МОСВ,  проект на АПУ на ПП „Витоша“ с придружяващите го свитъци.
Прочети още …

28.10.2015 г.–Предаден/приет пети Тримесечен доклад за периода 01.10.2015–28.10.2015 год.

28.10.2015 г. – предадени на Възложителя Проект на Плана за управление с отразени бележки от Общественото обсъждане за внасяне в МОСВ и на документация – СВИТЪК „Обществено обсъждане: Протокол и Справка за неотразените бележки и препоръки”

23.10.2015 г. – Приет от Възложителя четвърти Тримесечен доклад за периода 01.07.2015–30.09.2015 г.

ВИДЕОЗАПИС от Общественото обсъждане на проекта за “Актуализация на План за управление на ПП “Витоша” за периода 2015-2024 г.

05.10.2015 г. – Предаден четвърти Тримесечен доклад за периода 01.07.2015–30.09.2015 г.

30.09.2015 г.Обществено обсъждане на Актуализация на плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.

23-25.09.2015 г. – Дни на Отворените врати

Предаден на Възложителя ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ за периода 2015 г. – 2024 г.

На 12 Август 2015 г.  на основание приет План график на дейностите от Възложителя се проведе семинар за представяне на резултатите от ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ – Осми модул от „Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.„
Прочети още …

На 30-31 юли 2015 г. се проведе Работна среща и Семинар за обсъждане резултатите от Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите (т. 3.1. – т. 3.2.), Част 4: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване (т.4.1. – т.4.5.), Част 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите (5.1 – 5.2.) – Седми модул
Прочети още …

31.07.2015 г. – Предадени на Възложителя Окончателни отчети от проучвания и изследвания извършени в процеса на разработване на плана доказващи изпълнението на конкретния етап 
Прочети още …

На 16-17 юли 2015 г. се проведе Работна среща за обсъждане резултатите от Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите (т. 3.1. – т. 3.2.) – Шести модул
Прочети още …

14.07.2015 г.Приет от Възложителя трети Тримесечен доклад за периода 01.04.2015 – 30.06.2015 год.
Прочети още …

На 09-10 юли 2015 г. се проведе Работна среща за обсъждане резултатите от Част 1: Описание и оценка на ПП „Витоша“ и Част 2: Дългосрочни цели и ограничения – Пети модул
Прочети още …

03.07.2015 г.Предаден на Възложителя трети Тримесечен доклад за периода 01.04.2015 – 30.06.2015 год.
Прочети още …

На 29 и 30 юни 2015 г. се проведе Работна среща за представяне и разглеждане резултатите от раздел „ПЪРВА ОЦЕНКА” (т. 1.21 – т. 1.24) – Четвърти модул
Прочети още …

На 18 и 19 юни 2015 г. се проведе трета Работна среща за обсъждане резултатите от раздел “Културна и социално-икономическа характеристика” (т. 1.16 – т. 1.20)
Прочети още …

На 9 и 10 юни 2015 г. се проведе втора Работна среща за представяне и обсъждане на резултатите от Част 1 „Описание и оценка на ПП „Витоша“- раздел „Биологична характеристика”
Прочети още …

15.05.2015 г./Вх.No: ПУВ-69 приет Втори Тримесечен доклад (преработен) за изпълнение на План графика до Възложителя за периода 01.01-31.03.2015 г. ДПП „Витоша“ – Изх.No: ПВФ-09-90-1-2/14.05.2015г.

На 12 и 13 май 2015 г. се проведе Работна среща за представяне и разглеждане резултатите от „Характеристика на абиотичните фактори”
Прочети още …

През месец Април 2015 г. на основание приет от Възложителят План график на работните срещи и семинари от процеса на разработване на План‘02, по инициатива на „Пролес Инженеринг“ ООД се проведоха Работни срещи с представители на Общинска администрация от Район Витоша-СО, гр. Радомир, гр. Перник, Район Панчарево-СО, гр. Самоков, Столична Община-Направление „Архитектура и градоустройство“. На тези срещи бяха обсъдени вижданията за развитието на ПП „Витоша“. Продължава активното сътрудничество между фирмата Изпълнител и заинтересованите страни.
Протоколи от Работните срещи:
06.04.2015 г. – Район Витоша-СО;
07.04.2015 г. – Община Радомир и Община Перник;
08.04.2015 г. – Район Панчарево-СО; Община Самоков; Столична Община

03.04.2015 г.Предаден на Възложителя втори Тримесечен доклад за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 год.
Прочети още …

На 05.03.2015 г, от 13.00 ч. в Голямата зала на БАН на ул.”15 ноември” № 1 се проведе: РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НАЧАЛОТО НА „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕОБАЗИ ДАННИ И КАРТИ, И РАЗВИТИЕ НА ГЕОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“

16.02.2015/ Вх. No: ПУВ-45  приет Встъпителен доклад (преработен) от 02.02.2015 г. Дирекция на „Природен парк „Витоша“ –  Изх.No: ПВФ-09-60/16.02.2015+Приемо-предавателен протокол No:4/16.02.2015+Kонстативен протокол No: 3/16.02.2015 г.

15.01.2015 г./Вх.No: ПУВ-22 приет Първи Тримесечен доклад за изпълнение на План графика до Възложителя за периода 10-12.2014-31.12.2014 г. Дирекция на „Природен парк „Витоша“ – Изх.No:ПВФ-09-3-1/14.01.2015 г.

loading