Πpeccъoбщeниe

Съобщение до медиите от „Пролес Инжинеринг“ ООД,

Изпълнител на: Планa за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г. и на Планa за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г.

Лъжите за плановете за управление на НП „Пирин“ и ПП „Витоша“

Във връзка с появилите се в медийното пространство противоречиви сигнали за насрочване от МОСВ на Висш екологичен експертен съвет за приемането на двата плана за управление и по повод на поредния опит за въвеждане в заблуда на широката общественост, изказваме следното становище:

В комюнике на Коалицията от лица, групи и организации „За да остане природа в България“ с дата 4 август 2016 г. за пореден път се отправят неотговарящи на истината твърдения, касаещи проектите на планове за управление на Национален парк „Пирин“ и Природен парк „Витоша“.

Нито едно от твърденията на групата лица „природозащитници“ скрити зад емблемата „Коалиция …“ изразено в становището, а така също и в други досегашни техни публично изразявани такива, НЕ отговаря на истината. Във всичките си пунктове те повтарят почти дословно досега изказваните неверни твърдения за ПУ на НП „Пирин“, между които за увеличаване с 14 пъти (!) на зоната за ново строителство в сърцето на планината, както и промишлен дърводобив и сеч върху 60% от територията на националния парк (при 0% сега)“, което ако не с насмешка подминаваме със съжаление за нулевата компетентност на лицата, които правят съответните бомбастични „разкрития“. Същото, с не по-малка сила важи и за „констатациите“ относно ПУ на ПП „Витоша“: ”Проектът за план за управление на Природен парк Витоша предвижда строежите на нови ски писти и лифтове, както и нови сгради да се разрешат за 40% от територията на парка (при разрешена сега само подмяна на съществуващите …“.

И двата проекта на планове за управление (ПУ), още със самото си предаване на съответните възложители – Дирекция „Национален парк Пирин“ към МОСВ и Дирекция „Природен парк Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите към МЗХ, отговаряха на изискванията на заданията за тяхното разработване и на приложимата нормативна уредба. Доказателство за това са протоколите от работата на смесените работни групи, с представител на МОСВ, чиято задача бе да се отстранят всички бележки отправени към нас от Министъра – г-жа И. Василева (http://www.pu-pirin.com/images/dokumenti_do_DNP-Pirin/PUNPP_16.05.2016/2016.05-10-11_Protokol.pdf и http://pu-vitosha.com/wp-content/uploads/2016/08/PPP-26-30.05.2016.pdf ). Повечето от забележките, които отразихме, фактически бяха инспирирани именно по настояване на представителите на „природозащитниците“ от Коалицията. Т.е. взети са под внимание всички техни логични и възможни за отразяване бележки и препоръки, с изключение на онези, които противоречат на новозаложени принципи и цели на развитие на двата парка, без същите да противоречат изобщо на действащите ограничителни режими и норми на управление съгласно българското и европейското законодателство, а за НП „Пирин“ и с изискванията и препоръките на КСН към ЮНЕСКО.

Настояваме да отбележим още, че:

Въпросните „природозащитници“, бяха максимално усърдни в стремежа си да затрудняват процеса на разглеждане и приемане на коригираните след Общественото обсъждане (24.07.2015 г. за НП „Пирин“ и 30.09.2015 г. за ПП „Витоша“) проект на план за управление. Т. нар. Коалиция представи  написани под конвейер по над 300 бр. (и за двата ПУ) идентични /на принципа „копи-пейст“ но от различни адресати по списък от други техни кампании/ становища за „грешки“ и „некадърност“ на плана, поради което той не трябва да се приема. Изобщо с многобройните си жалби, сигнали и доноси до Министъра и до други дирекции и служби на МОСВ, те не спряха да саботират процеса по разработване на ПУ от самото му начало, вместо да се впишат в него и да дават аргументирани – реално изпълними, професионални предложения.

Ето в такава обстановка „Пролес Инженеринг“ ООД все пак успя без отлагане и напълно спазвайки утвърдените в началната фаза графици по дни да извърви дългия път до общественото обсъждане и сега – до приемането на двата плана от Висш екологичен експертен съвет (ВЕЕС), макар и с цяла 1 година по-късно, поради описаните вече спънки. (Не е тайна, че някои от техните писма, сигнали и пр. на моменти буквално парализираха администрацията на МОСВ.)

Явно е, че както преди, така и понастоящем за очакваното обявяване на дати за ВЕЕС, от Коалицията разчитат на доверчивия, неразбиращ в детайли специализираното планиране на защитените територии и приложимата нормативна база, масов общественик, симпатизиращ по принцип на „зелената идея“, за да прокарат неверните си тези.

А защо правят всичко това „силно загрижените природозащитници“ от коалиция:

  • Първо: на всяка цена те искат да се компрометира приемането на двата план, за да останат в сила все още действащите планове за НП „Пирин“ и ПП „Витоша“ (и двата са разработени от членове и/или симпатизанти на коалицията), които са силно /прекалено/ рестриктивни, за всички групи заинтересувани лица, освен единствено за твърдолинейните „природозащитници“, обединили се под флага на цитираната коалиция.

Приемащи себе си за „последна инстанция“ по отношение плановете за управление, някои от най-гръмогласните (напр. инж. Тома Белев, Петко Цветков, ландш. арх. Людмила Димитрова и др.) по силата на предишна своя обвързаност /административен пост в съответната служба и/или изпълнител по предходните планове/, изпитват въпиюща нужда да налагат собствените си виждания, вкл. и на своите сподвижници, дори и когато тези виждания противоречат изцяло на мнението на останалите групи заинтересувани лица и драстично се разминават с изискванията на задания и/или други нормативни документи. Например: те настояват да се подложи ПУ на НП „Пирин“ на екологична оценка, но това много добре е изяснено в нормативната ни база, че не се изисква поради естеството на този вид документи – те са рамкови и не съдържат никаква конкретика относно определени или дори примерни обекти за бъдещо изпълнение /предложения и реализация на инвестиционни намерения.

  • Второ: На база на собствения изпитан опит твърдим, че основните фигури от цитираната коалиция са преди всичко наши икономически неуспели конкуренти. Инж. Тома Белев беше Ръководител на екипа към Обединение „Пирин 2014“ кандидат за изпълнител на ПУ на НП „Пирин“, наш основен конкурент в процедурата по ЗОП, който на основата на близките си връзки с членовете на конкурсната комисия (основно – юриста И. Кабакова е била негов служител, когато той е изпълнявал функцията „директор“ на ПП „Витоша“) успя да отстрани всички останали участници, вкл. и нашата фирма. След 1-годишната съдебна процедура и забавяне на цялостното изпълнение, обединението „Пирин 2014“ на Тома Белев беше отстранено от ВАС поради ниската квалификация на предложения екип. Същото с някои нюанси (скрито участие зад името на друга фирма и обединение), се случи и в процедурата за избор на изпълнител на ПУ на ПП „Витоша“. Там Пролес беше победител, а неспечелилата приближена на „зелените“ фирма обжалва на всички възможни инстанции.
  • Трето: Непрекъснатото подклаждане на напрежение с неверни и манипулативни твърдения, свързани с разработването на ПУ на Национален парк „Пирин“ и Природен парк „Витоша“ от „Пролес Инжинеринг“ ООД, е и поради личните и клиентелистки интереси на лицата, усвояващи пари по швейцарските програми „Прозрачни планини“ и „Зелени закони“. Съгласно последната – те имат ангажимента да правят „мониторинг“ върху разработването на ПУ на НП „Пирин“, ПП „Витоша“ и др., като за това съответно им се заплаща. Основно действащо лице в нея е „отговорника по устройствено планиране“ – инж. Тома Белев, който заедно с други лица от екипа им, са ангажирани да организират масови прояви, като „кампании за гражданско участие“, да съставят становища, сигнали и др.п. до институциите, с които на практика парализират тяхната и на изпълнителя дейност, а с това и нормалното протичане на процесите по разработване на ПУ, както се вижда с множество несъстоятелни и тенденциозни твърдения.

Буди недоумение, как и защо администрацията на МОСВ допуска едни и същи лица (НПО – природозащитни организации, както и техните клонове и обединения и др. свързани лица) да бъдат от една страна изпълнители по обществени поръчки, чийто предмет е идентичен или близък до сферата на тяхното обществено влияние, а от друга да се явяват като формиращи общественото мнение и упражняващи обществен натиск във връзка със същите или аналогични теми, задачи /проекти, вкл. върху същата тази администрация.

гр. София, 10.08.2016 г.

„Пролес Инжинеринг“ ООД

10. август 2016 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading