ЗА ПРОЕКТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУ на ПП ВИТОША

„Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“

I. Планът за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024“ е дейност от Проект DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“ финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Проект No: DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на Природен Парк “Витоша”, Договор No: DIR-5113326-C-010 е на обща стойност 5 240 300 лв., като участието на Европейски фонд за регионално развитие е в размер на 4 454 255 лв., а на Националното финансиране е в размер на 786 045 лв.

Договор No: ОПОС-03-145/10.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ между ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Дирекция на Природен парк “Витоша” и ИЗПЪЛНИТЕЛ – “Пролес Инженеринг” ООД е на стойност 468 000 лв. без вкл. ДДС или 561 600 лв. с вкл. ДДС.

В изпълнение на Договор № ОПОС-03-145/10.12.2014 г. с Възложител Д ПП Витоша, „Пролес инженеринг“ ще осигури изпълнението на Основните цели на Обществената поръчка за „Актуализация на План за управление на ПП Витоша за периода 2015-2024, включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ , а именно :

• опазване на природата и ландшафта;
• балансирано използване на рекреационните възможности и природните ресурси на територията;
• превръщането на защитената територия в социално-икономически фактор за регионално развитие;
• включване на заинтересованите страни в процеса на разработване на Плана за управление на парка
Дейностите по актуализиране на Плана за управление (ПУ) ще представляват надграждане на цялата събрана информация, отразяване на тенденциите и ограничителните фактори, както и подробен анализ на постигнатите цели от предходния План. ПУ на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 съгласно Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии (НРПУЗТ) е „нов план“ разработен за реализиране дългосрочните цели на управлението на Природния парк
(виж Схема на Плана за управление)

Съгласно Закона за защитените територии (Чл. 29 , ал.2), Природните паркове се управляват с цел:
1. поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;
2. предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности;
3. устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на туризъм.“
С изпълнението на договора ще се постигнат и следните специфични цели :
1. Разработване и приемане на актуализиран план за управление на Природен парк „Витоша“;
2. Подкрепа за усъвършенстването и укрепването на институционалния капацитет и административната структура на парка;
3. Изготвяне на 10-годишен план за управление на защитената територия (1), едногодишен оперативен план (2) Средносрочен (5 годишен) работен план (3) и рамка за процеса на адаптиране на плана за управление, според промените в общите условия, напр. законодателство, биологични тенденции (4);
4. Представяне същността и предназначението на Актуализирания План за управление на ПП „Витоша“ като инструмент за управление на Природния парк.

За разработването на Плана, фирма ПРОЛЕС е ангажирала интердисциплинарен Екип от 8 ключови и 37 неключови експерти (научни работници, преподаватели, специалисти в съответните области) с квалификация и професионален опит, съгласно изискванията на обществената поръчка осигуряващи качествено изпълнение на всички изисквания поставени в Заданието за разработване на Плана. Допълнителен екип от 5 сътрудници ще осигуряват логистиката по реализация и обслужване на членовете на екипа, вкл. финансово.

Очакваните резултати, които трябва да постигне изпълнителят са:
10-ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ НА ОСНОВАТА НА ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ И КАРТИРАНЕ :
• Актуализирана информация и база данни относно характеристики, анализи и оценки за абиотичните фактори на средата (климат, геология, геоморфология, хидррографска мрежа и води, хидрохимични показатели, почви) и биологична характеристика (екосистеми, местообитания, растителност, гори, флора и фауна), културна и социално-икономическа характеристика. Прилагане на актуални методики и данни от разработени национални проекти (Натура 2000);
• Интегрирани бази данни в нов Цифров модел на територията и Географска информационна система;
• Екологична и социално-икономическа оценка на фактори и компоненти на околната среда, социално икономически показатели и тенденции;
• Потенциална стойност и потенциална поемна възможност на парковата територия;
• Оценка на постигането на целите и изпълнението на режимите и задачите съгласно част 2: дългосрочни цели и ограничения, част 3: норми, режими, условия и препоръки, част 4: оперативни задачи и предписания (приоритети, програми, проекти, оперативни задачи) на План‘1;
• Потвърждаване/преформулиране на дългосрочните цели или преформулиране на второстепенните/оперативни цели, ограниченията и тяхното преодоляване;
• Потвърждаване/допълване/преформулиране на функционалното предназначение и териториалния обхват на обособените зони и функции в План‘1;
• Потвърждаване/допълване/преформулиране на програмите и проектите от План‘1. Средносрочен работен план (5-годишен);
• Осигурена публична информация, консултации (провеждане на работни срещи, семинари, обществени обсъждания) и механизъм за оперативно ангажиране на Обществеността в управлението на парка.

II. Важен момент за процеса на разработване на Плана за управление на ПП Витоша е съвместната работа и обсъждане на отделни етапи от Проекта на Плана за управление, както и информация за виждания и инвестиционни намерения на общините в прилежащите територии на Националния парк за важни екологични и социално-икономически проекти с отношение и връзка с ПП Витоша през новия програмен период 2014 – 2020 г.

Фирма “ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ще приложи специален План за ангажиране на заинтересуваните страни с конкретен подход към всяка от заинтересуваните страни, с фокусиране вниманието по определени проблеми – включване на заинтересуваните страни в процеса и сроковете на изработка. Целта е да се укрепи доверието между Екипа разработващ Плана и заинтересуваните страни (ЗС), да се предотвратят опити за невярно представяне /интерпретация на дейностите по Плана за управление. Активното участие на ЗС е важна предпоставка за доброто разбиране от тяхна страна на дейностите, които се планират за следващия период, с оглед включването им в тях. От друга страна това участие гарантира и прилагането на по-хармоничен подход при планирането, който се опира на баланса на икономическите, социалните и екологическите функции на територията на ПП Витоша, който има 80 годишна история !

При осъществяване на процеса по изготвяне на ПУ на ПП Витоша, Фирма “ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ще приложи следните комуникационни средства при взаимоотношенията си с експерти и консултанти на Възложителя – Д ПП Витоша – гр.София и всички останали групи заинтересувани лица, в т.ч. и Столична община.

Ще се разчита на следните Комуникационни средства:
• Работни срещи и семинари
• Консултации
• Въпросници
• Информационни материали
• Интернет страница: www.pu-vitosha.com
• Комуникация с медиите /2 бр. Пресконференции.
Съвместно с Дирекцията на ПП Витоша, са идентифицирали голям брой заинтересувани страни, които ще участват в съответните дейности с комуникации, както следва:
zainteresovani_strani
Deinosti_po_zadanie
deinosti_po_zadanie2

Подробна информация за изпълнението на графиците по етапи, както и готовите междинни документи – доклади и части на проекта на ПУ, ще се публикуват на страницата на ПУ, поддържана от „Пролес Инженеринг“ ООД: www.pu-vitosha.com . Пак там ще може да се задават въпроси, изказват мнения и становища, да се правят предложения в процеса на разработването на ПУ.

loading