Прессъобщение

ИЗЯВЛЕНИЕ

НА ФИРМА „ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 г.

 По повод направените на 17 февруари 2016 г. публични изявления в електронните медии на г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, относно „връщане на проекта на плана за управление на Природен парк „Витоша“ за редактиране и доработване (прецизиране) на функционалните зони на парка“ с мотив, че Изпълнителят е  определил, зона 40% от територията на парка, в която „да бъде възможно, да се развиват дейности свързани със ски спорт и ски съоръжения“, като „няма обосновка и аргументация“ от Изпълнителят,  ЗАЯВЯВАМЕ СЛЕДНОТО:

Направеното изявление на г-жа Ивелина Василева демонстрира тенденциозен прочит на Плана за управление и насочване на общественото мнение към изкривено тълкуване на извършеното зониране.

Търсената аргументация е в първите 2 части на Плана за управление на ПП „Витоша“– проучванията, анализите, оценките, приоритетите, където са отчетени социално-икономическите промени, настъпили през последните 10 години, в т.ч. демографските промени – 1,5% нарастване населението на Столицата, най-голямата посещаемост на ПП „Витоша“ в страната, в сравнение с др. защитени територии, близостта до големия град, необходимостта и желанието за туризъм, отдих и спорт и антистресов контакт с природата.

Планираните зони в проекта на плана са коментирани и обсъждани многократно  на работни срещи и обществено обсъждане, а и сега всеки, който се интересува може да ги  види на специално създадения сайт www.pu-vitosha.com и разбере, какъв е принципът на тяхното дефиниране и какъв процент от територията на парка включват, като подчертаваме, че са създадени напълно в съответствие със Закона за защитените територии.

Подчертаваме, че зоната, в която според Плана за управление се допуска (чрез процедиран СПУП) развитие на ски спорт и ски съоръжения е 15.4% от площта на Парка, както и че за целия Природен парк е въведена забрана за строителство на нова леглова база.

Съобразявайки се с приоритетите за управление на категорията „природен парк“,  сме въвели режими за строго опазване  във всяка от обособените четири функционални зони:

 I. Резерватна зона: Включва резерват „Бистришко бранище“ и резерват „Торфено бранище“ зоната е обект на отделно планиране –  6.8%

 II. Зона за опазване на приоритетни природни местообитания и местообитания формиращи характерни скални и геоложки образувания, речни местообитания и местообитания на консервационно значими видове  –  55.7%

Въведените режими тук са за строго опазване със забрана за Строителство на съоръжения за зимни спортове и ски писти, трасета за вело и мотоспорт.

 III. Зона за туризъм с крайселищен краткотраен отдих –  22.1%

В зоната участват: подходите към парка (вкл. лифтове), пътищата със свободен достъп и паркингите към тях, всички маркирани туристически маршрути, специализираните маршрути, обекти на културния туризъм и места за краткотраен ежедневен отдих към туристическите маршрути (пикници, кътове за отдих, места за палене на огън, места, определени за бивакуване и палатъчни лагери, местата за масови мероприятия), кътове и погледни площадки за хора в неравностойно положение, образователни и интерпретативни обекти, посетителски и информационни центрове, места за алтернативен туризъм и спорт (палатъчни лагери, места за алпинизъм, скално и ледено катерене, безмоторно летене, ориентиране, конни и веломаршрути, погледни площадки и др.).

Строителство се допуска  само със Специализиран устройствен план съгласно Закона за устройство на територията, освен в случаите, когато разработването му не е задължително в съответствие с действащото законодателство – ремонт (основен и текущ).

Освен за преминаващите до „Зона на хижите“ съществуващи/планирани лифтове за туристи/скиори за екологичен достъп до планината не се планират „дейности свързани със ски спорт и ски съоръжения“.

IVЗонa на хижите, сгради за подслон, административните центрове за управление и поддръжка на парка и спортните съоръжения – 15.4 %

Включва районите на съществуващите хижи, почивни станции, бунгала и сгради на администрацията на ТП ДГС/ДЛС, ПСС, бази на спортни клубове и ски-училища и техническа и пътна инфраструктура – трафопостове, каптажи, просеки за въздушни електропроводи, противопожарни просеки и съоръжения, пътища; техническа инфраструктура на съществуващи ски-писти и лифтови съоръжения за зимни спортове и форми на летен туризъм и спорт, детски ски зони и снежни паркове,  места за ново строителство за необходима техническа инфраструктура (пречиствателни съоръжения, противолавинни съоръжения, електроснабдяване, ВиК, топлоснабдяване, при доказана необходимост  ситуиране на съоръжения за зимни спортове,  включени в Специализиран подробен устройствен план.

В описаната по обхват зона са разположени почти всички съществуващи сгради и съоръжения – 70 броя сгради – хижи, хотели, ведомствени бази, сгради за обществено хранене – 15 обекта, сгради с друго предназначение общо 80 000 кв. м., терените на ски-училищата, които през всеки сезон обучават 10000 деца с огромно значение за здравето и възпитанието на подрастващите.

За целия парк са въведени забрани с цел опазване на природните горски и тревни местообитания, забрана за залесяване с неместни видове, опазване на консервационно-значими видове от флората и фауната,  опазване на каменните реки, Боснешкият карст, реките, изворите, всички пещери и специално „Духлата“, „Академик“, „Пепелянка“ и „ Врелото“, площите на санитарно – охранителните зони, съгласно режимите в различните пояси.

Актуализираният ПУ отразява цялата законодателна уредба и заложеното разработване на Специализиран устройствен план /СПУП или ПУП/ на зона III и IV най-сетне ще регламентира ясно и точно човешкото присъствие в планината. Планът за управление не е устройствен проект и не изземва функциите на СПУП/ПУП, регламентирани със ЗУТ. Крайно време е държавата и нейните отговорни институции да гарантират именно спазването на законите, а не конюнктурата и уличния рекет.

 

София, 19.02.2016 г.

„ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

19. февруари 2016 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading