В „Денят започва“ по БНТ с ландш. арх. Снежана Петрова и Андрей Ралев

Днес, 26.11.2015 г. в „Денят започва“ по БНТ  се проведе дискусия с ландш. арх. Снежана Петрова, Директор на Природен парк „Витоша“ и Андрей Ралев, един от създателите на Коалиция “За да остане природа в България” на тема „Развитието на Природен парк „Витоша“.

Цялото видео от  „Денят започва“ по БНТ

Коментар по темата от „Пролес Инженеринг“ ООД, фирмата разработващата „Актуализицията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.“

В това интервю виждаме двете диаметрално противоположни гледни точки за проекта на новия План за управление на Природен парк „Витоша“ и неговото управление.

От една страна – заучения рефрен повторен от г-н Андрей Ралев за това, че с новият план ще се застрои целия парк (цялата площ на зоната на хижите, сградите и съоръженията – кръгло 15% или зоната за туризъм и крайселищен краткотраен отдих – кръгло 22%) с хотелски комплекси от Черни връх до Копитото.  Впрочем в интервюто той пред всички доказа, че не е чел проекта на ПУ, вкл. в тази толкова важна според думите му част „режими и норми за ползване на ПП“ !!? , защото повтаряше свои твърдения още от първия семинар, които проведохме за представяне на резултатите от процеса на нашата работа.

От другата страна – гласът на ландш. арх. Снежана Петрова, експерт и отговорен ръководител, който повече от 30 г. работи за опазването на защитените територии и който добре си е прочел „домашното“ (Проекта за „Актуализация на Плана за управление на ПП „Витоша“).

Кой от двамата казва истината:  Ето текстовете от Проекта на ПУ на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г., относно забраните за строителство:

Общо за целия парк:

Строителство на нова леглова база (хижи, хотели, жилищни, почивни,вилни и др.п.сгради за подслон) за постоянно и временно обитаване, производствени, складови, селскостопански и конни бази, с изключение на горскостопански сгради, за управление и стопанисване на ПП, както и сгради предоставящи услуги за търговия и хранене;
Увеличаване легловата база под всякаква форма над общ капацитет 4000 легла (Приложение – I „Таблици и списъци“ към АПУ) за ПП, а капацитетът на местата за хранене да съответства на нуждите на легловата база и нуждите на ежедневния отдих и туризъм;
Промяна предназначението на всички съществуващи сгради  и инфраструктурни сгради;
Изграждане на нови постройки от спомагателен характер към съществуващите сгради, в т.ч. към и заведенията за обществено хранене;
Увеличаване на застроените и разгънатите застроени площи, чрез надстрояване и дострояване на съществуващите сгради с изключение на съоръжения за достъп на хора с увреждания и противопожарни съоръжения;
Увеличаване на легловата база в съществуващите  сгради, чрез  преустройства и промяна на предназначението на помещения, заложени  в обемно-планировъчните решения;
Използване на  строителни материали, извън традиционните: мазилки на варо-циментова основа, камък, дърво, стъкло, керемиди и метал, формиращи фасадните и покривните равнини при реконструкция и поддръжка на  сградите;
Промяна на настилката по съществуващите пътища;
Ограждане на площи с изключение на пчелини.

 Режими /забрани/ по зони:

Зона-II:Зона за опазване на приоритетни природни местообитания и местообитания формиращи характерни скални и геоложки образувания, речни местообитания и местообитания на консервационно значими видове Строителство на съоръжения за зимни спортове и ски писти, трасета за вело и мотоспорт.
Строителството на нови обекти, с изключение на строителство на хижа/заслон  на БТС по трасето на международния маршрут Е-4. Не се допуска разширението, преустройството/реконструкцията и промяната на предназначението на съществуващи обекти,  за които не се изисква оценка на въздействието на околната среда, без съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица, независимо от разрешенията, които се изискват по други закони: ЗЗТ, чл.13.(2)(изм. – ДВ, бр. 103 от 2009 г.
Зона-III:Зона за туризъм с крайселищен краткотраен отдих Строителство без  приет Специализиран подробен устройствен план, освен в случаите, когато разработването му не е задължително в съответствие с действащото законодателство, в т.ч.: при ремонт (основен и текущ) и подмяна на съществуващи сгради и съоръжения, в т.ч. лифтове и влекове; ремонт и преустройство на съществуващи жилищни сгради за постигане на съвременни изисквания за санитарно-хигиенни, топлоизолационни и противопожарни условия (съгласно изискванията на ЗУТ), на постоянно живеещи лица в собствените им поземлени имоти попадащи в границите на ПП, както и на обекти по Наредба 5 от 31 юли 2014 г. на МЗХ и МРР  за строителство в горските територии без промяна на предназначението им – чл.54, ал.1 от ЗГ и обекти, обслужващи туризма, включени в Част 4 на План‘2.
Зона-IV:Зонa на хижите, сгради за подслон, административните центрове за управле-ние и поддръжка на парка и спортните съоръжения Строителство без  приет Специализиран подробен устройствен план, освен в случаите, когато разработването му не е задължително в съответствие с действащото законодателство, в т.ч. при   ремонт (основен и текущ) и подмяна на съществуващи сгради и съоръжения, в т.ч. лифтове и влекове, водохващания за питейни нужди, открити водоеми за пожарната безопасност и за технологичен сняг, както и освен случаите по Наредба 5 от 31 юли 2014 г. на МЗХ и МРР  за строителство в горските територии без промяна на предназначението им – чл.54, ал.1 от ЗГ и обекти, обслужващи туризма, включени в Част 4 на План‘2.

Който иска нека чете, който не иска – нека вярва на талибанските твърдения на псевдо еколозите, които подгряват жълтите павета и да отиде да им приглася!

МОСВ – Ако има експертен капацитет да преценява, но да го прави по-бързо, ако не – да вдигне бял байрак и да покани зелените лъжеговорители да им седнат на местата!

Впрочем, вече твърде много станаха доказателствата за неверни твърдения и за предумишлено заблуждаване на общественото мнение в особено голям размер, което е състав от НК и за което се търпят съответните санкции! Със сигурност Прокуратурата ще трябва да се ангажира с казуса!

26. ноември 2015 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading