Хайде да оправим ВИТОША !

ЗОНИРАНЕ, НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, съгласно актуализиращия се план за управление на ПП „ВИТОША“ за периода 2015 – 2024 г.“

Хайде да оправим ВИТОША!
Според проекта на Актуализирания план за управление, Витоша няма да се развива повече на парче!
Забранява се строителството на нова леглова база на територията на целия парк!

На 30 и 31 юли 2015 г. в ловен дом „Студена“, ТП „ДЛС Витошко-Студена“ на територията на ПП Витоша се състоя поредното 7-мо обсъждане на части от актуализиращия се план за управление. Ръководителят на Екипа разработващ плана – ланд.арх Димитринка Берберова от Пролес Инженеринг ООД – Изпълнител на обществената поръчка, представи за първи път пред такава широка аудитория (вкл. членове на Обществения консултативен съвет към Дирекцията на Парка и други НПО), първоначалното предложение за функционално зониране на парка, както режимите и нормите за управление на новосформираните зони.
Предлагат се следните зони:
Резерватна зона (не е предмет на този План за управление – има друг изпълнител) – 6.9%, За двата резервата се изготвя отделен план за управление, с друг възложител (РИОСВ – София) и друг изпълнител.
Зона за опазване на приоритетни природни местообитания и местообитания формиращи характерни скални и геоложки образувания, речни местообитания и местообитания на консервационно значими видове – 54.8% – Обособена копактна зона, в която е включена цялата югозападна част на парка, в т.ч. т.нар. „Босненски карст“ с пещера „Духлата“ и санитарно-охранителна зона към яз.Студена.
Зона за туризъм с крайселищен краткотраен отдих – 23.1%, която огражда периферно парка и гранична с всички населени места, вилни зони, културни и исторически, вкл. манастирите и др., т.е. включва в себе си всички най-посещавани крайградски обекти и проблемни частни поземлени имоти, вкл. много застроени такива.
Зонa на хижите, сгради за подслон, административните центрове за управление и поддръжка на парка и спортните съоръжения – 15.2 % . Също една компактна територия, в която попадат основния брой хижи, почивни домове, хотели и др.сгради, спортни съоръжения, маршрути, спортни съоръжения, в т.ч. за ски.
Така обособени зоните са удобни за управление и контрол, а режимите в тях, нормите, условията и препоръките са специфицирани съобразно видовете допустими дейности във всяка от тях.
С плана се въвеждат строги забрани за: ново строителство на хотели, хижи и вилни сгради на цялата територия на парка; движение и паркиране на МПС извън определената и означена за това пътна инфраструктура и устроени паркинги; бивакуване и кампиране извън определени за целта места с ПУ; движение с категории АТВ, УТВ и спортни мотоциклети в ПП, освен при изпълнение на служебни задължения от ДПП „Витоша“ и др.стопанисващи, контролни и спасителни органи и лица и т.н.
За разлика от предишния план, където възможностите за модернизация на цялата туристическа инфраструктура бяха силно ограничени и на парче, новият проект дава възможност за разработване на цялостна визия на Витоша. Специално в Зоната за туризъм с крайселищен краткотраен отдих и в зонaта на хижите, сградите за подслон и спортните съоръжения се въвежда забрана за друго строителство без приет Специализиран подробен устройствен план (ПУП) съгласно ЗУТ, ЗГ, ЗВ, ЗКН. Ще се регламентират точно определени места, на които ще се развива спорт и туризъм, вкл. в унисон с факта, че паркът е част от програмата София – спортна столица на Европа през 2018 година. Прецизно се определят вело и пешеходните маршрути, различните алтернативни спортове и туризъм, вкл.екстремни такива, възможните места за къмпингуване и устройване на кътове за отдих. Беше уточнено, че строителството, само по себе си, не може да се забрани, защото такова по смисъла на ЗУТ е и строежът на нови съвременни лифтове, събарянето на стари полуразрушени сгради, каквито в парка има много, а така също и осъвременяването на съществуващи сгради, напр. съгласно изискванията за достъп на инвалиди, пречиствателни станции, водохващания и т.н.

Приеха се редица рационални предложения направени от присъстващите експерти и представители на НПО. Всички те ще бъдат отразени на следващия етап, когато планът за управление ще се предава в завършен вид на Възложителя – Дирекция на ПП Витоша, към ИАГ, МЗХ (края на м. август)

Приканваме Столичани и други приятели на Витоша най-активно да се включат с предложения на адрес: http://pu-vitosha.com/ – анкета: „Това е важно за нас“, или в Раздел „Въпроси, мнения, предложения“

От Екипа за разработване на Актуализирания план за управление на ПП Витоша.

31. юли 2015 by Anelia Dimova
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading