09-10.07.2015 г. Работна среща – Част 1 и Част 2

На 09 юли 2015 г. , на основание приет План график на дейностите от Възложителя, се проведе планираната Работна среща за обсъждане резултатите от Част 1: Описание и оценка на ПП „Витоша“ и Част 2: Дългосрочни цели и ограничения – Пети модул от „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“.
В Работната среща на 09.07.2015 г. взеха участие 25 представители от ИАГ-МЗХ, Дирекция на ПП „Витоша”, РИОСВ Перник, СО Район „Витоша”, Изпълнителна агенция по околна среда, ТП ДГС „София”, ЛТУ и други представители на заинтересовани страни.
В поредица от презентации бяха представени предложенията на екипа за дългосрочните цели, ограниченията, ефектът на ограниченията върху дългосрочните цели и потенциални възможности на защитената територия.
През вторият ден (10.07.2015 г.) се проведе семинар с представители на по-широк кръг от заинтересованите страни. В срещата участваха и представители на Института за гората-БАН, СДПБЗН, клуб „Баланс”, сп.360 – „Екстрийм Медия“ ЕООД, сдружение „Витошки ски и сноуборд училища”, ски училище „Купен“ СДП „Балкани”, НГС „Природата за хората”, БФКА и др.
Експерти от екипа представиха резултатите от раздели от актуализиращия се план за управление на ПП „Витоша”: „Характеристика на абиотичните фактори”, „Биологична характеристика”, „Характеристика на горско-дървесната растителност, Горско стопанство”, „Фауна”, „Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради”, „Туризъм, рекреация, спорт, услуги”. След докладите ланд. арх. Димитрина Берберова продължи с представяне на Част 2: Дългосрочни цели и ограничения; Определяне на главни, второстепенни цели и ограничения, а инж. Антоний Стефанов представи Втора оценка, Ефект на ограниченията върху дългосрочните цели.
Експертите от екипа дадоха разяснения за поставяните проблеми и как те ще бъдат отразявани и разрешавани в новия, актуализиран План за управление на ПП „Витоша”.
Програма, Списък на поканените
Протокол
Презентации:
2.1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ, 2.2.ОГРАНИЧЕНИЯ
ВТОРА ОЦЕНКА
2.3. Ефект на ограниченията върху дългосрочните цели, 2.4. Потенциални възможности на защитената територия
Характеристика на абиотичните фактори
Биологична характеристика
1.14.1.1, 1.14.1.2, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.3.1, 1.14.4, Характеристика на екосистеми, биотопи и растителни съобщества
Характеристика на горско-дървесната растителност. Горско стопанство.
1.15.Фауна
1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради
1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги

10. July 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading