14.07.2015 г. – Приет трети Тримесечен доклад за периода 01.04.2015 – 30.06.2015 год.

14.07.2015 г. – Приет от Възложителя
трети Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя и съпътстващи документи, доказващи изпълнението на конкретния етап, включително и разработените
Част 1 и Част 2 от Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 01.04.2015 – 30.06.2015 год.
(наш Вх.No: ПУВ-86/14.07.2015 г.).

14. July 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading