23-25.09.2015 г. – Дни на отворените врати

Изпълнителят „Пролес Инженеринг“ ООД организира и проведе по предварително съгласуван график с общинските и районни администрации и кметства „Дни на отворените врати“ през периода 23.09 – 25.09.2015 г. на територията на гр.София – Столична община, администрация район „Витоша“ и район „Панчарево“ – с.Бистрица и с.Железница, гр.Перник – Община Перник, гр.Радомир – Община Радомир, гр.Самоков – Община Самоков, с.Ярлово – община Самоков и с.Боснек – община Перник.

Изпълнителят предостави на разположение всички документи от Плана за управление: том Актуализация на Плана за управление, Приложения – списъци, таблици, вътрешно ведомствени документи, Сборници с подробните резултати и описания и целият картен материал към ПУ.

Дните на отворените врати бяха посетени от повече от 118 човека. Проявен е интерес от кметовете и представители на районната администрация на район „Витоша“ – Столична община, кмет и представители на общинска администрация община Радомир, представители на община Перник, представител на РИОСВ-Перник, кметове на селата Бистрица и Железница, Община Самоков – еколог на общината и множество граждани с интерес и въпроси към експертите на Изпълнителят на Плана.

Очертаха се следните основни въпроси, които бяха обект на обсъждане:

Собственици на поземлени имоти в ПП – някои застроени, с желание да бъдат изключени от територията на парка, поради граничното им разположение;

  1. Собственици на вилни сгради в ПП с площи 40 кв.м, с кадастрална карта от 1944 г. поставиха въпрос за необходимост от увеличаване на застроената площ към сградата за санитарни помещения;
  2. Собственици на частни гори, които поставят въпроси за режима на ползване;
  3. Изказани становища за трудности при снабдяване на физически лица с дърва за огрев и впечатления за водене на много сечи в района на с.Бистрица и с.Ярлово;
  4. Представители на сдружение на учителите по ски (ски-училища) поставиха въпроса за запазване на позициите им в Парка, с конкретно очертаване площите ползвани от в зонирането на ПП;

В заключение считаме, че срещите и изслушванията на заинтересованите страни в дните на отворените врати, допринесоха за изясняване на основните проблеми свързани с ПП „Витоша“

Приложения:

Обява за “Дни на отворените врати”;

Снимков материал

25. September 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading