29-30.06.2015 г. Работна среща – ПЪРВА ОЦЕНКА

На 29 и 30 юни 2015 г. , на основание приет План график на дейностите от Възложителя, се проведе Работна среща за представяне и разглеждане резултатите от раздел „ПЪРВА ОЦЕНКА” (т. 1.21 – т. 1.24) – Четвърти модул от „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“.
Програма, Списък на поканените
Протокол
Презентации:
1.21. Екологична оценка
1.21.1.Уязвимост
1.21.2.Рядкост
1.21.3.Естественост
1.21.4.Типичност
1.21.5. Размери
1.21.6. Биологично разнообразие
1.21.7. Стабилност и нестабилност
1.22. Социална и икономическа оценка
1.22.1. Урбанизирана среда
1.22.2. Социално-икономически условия
1.22.3. Собственост
1.22.4.Управление
1.22.5. Формулиране на основните и специфичните проблеми на територията
1.23. Потенциална стойност на защитената територия
Анализ на изпълнението от Дирекция на Природен парк „Витоша“ на планираните програми, планове и проекти с План 2005, във връзка с т.1.24. от План‘2 „Оценка на постигането на целите и изпълнението на режимите и задачите, разписани в Части 2, 3, и 4 на План 2005”
1.24. Оценка на постигането на целите и изпълнението на режимите и задачите, разписани в части 2, 3 и 4 на План 2005

30. June 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading