30.09.2015 г. Обществено обсъждане на Актуализация на плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.

На 30.09.2015 г. се проведе Обществено обсъждане във връзка с изпълнение на Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ с Бенефициент Дирекция на Природен парк Витоша“, на Проект № DIR–5113326-4-98  „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ и във връзка Чл.12 (1), Чл.13 и Чл.14 (1) от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.

Пред повече от 193 присъстващи се представи проектът на План’2. Събитието протече, съгласно предварително обявената програма. По време на дискусията се разискваха важни въпроси за развитието на ПП „Витоша“ и София.

“Пролес Инженеринг” ООД получи от над 300 заинтересовани страни и лица мнения, предложения, становища отнасящи се за ПУ на ПП Витоша.

Благодарим на всички участвали до момента в процеса по разработването на Актуализация на плана за управление на ПП “Витоша” за периода 2015-2024 г.

Виж още…

Програма за “Общественото обсъждане”

Презентация

Снимков материал

Протокол

Пълен видеозапис на Общественото обсъждане, провело се на 30.09.2015 г. може да намерите в нашия канал в www.youtube.com (Част 1, Част 2).

Становище на Дирекция на “ПП “Витоша”;

Становище на Изпълнителна агенция по горите – МЗХ

30. September 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading