30-31.07.2015 г. Работна среща и семинар – Част 3, Част 4 и Част 5

На 30-31 юли 2015 г. , на основание приет План график на дейностите от Възложителя, се проведе планираната Работна среща и семинар за обсъждане резултатите от ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (т. 3.1. – т. 3.2.), ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ (т.4.1. – т.4.5.), ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ (5.1 – 5.2.) – Седми модул от „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“.
Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“
Програма, Списък на поканените
Карта на функционално зониране
Презентации:
ЧАСТ 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите (т. 3.1. – т. 3.2.)
ЧАСТ 4: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване (т.4.1. – т.4.5.), ЧАСТ 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите (5.1 – 5.2.)

27. July 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading