ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ПРОФИСИОНАЛЕН ОПИТ НА ФИРМА „ПРОЛЕС – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, СВЪРЗАН С ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА
„АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г., ВКЛ. РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕОБАЗИ ДАННИ, КАРТИ И РАЗВИТИЕ НА ГЕОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”

puvitosha_prolesimg
 Планове за управление на Защитени територии, които фирма „Пролес – инженеринг“ ООД е изработила или е участвала в процеса на изработване:

• НП „Пирин“ (2014-2015 г /в процес на изработка)
• НП „Централен балкан“ (I етап от ПУ)
• НП „Пирин“ (2004 г. ГИС, Цифрови модели, Рекултивация и др.)
• ПП „Златни пясъци“
• ПП „Русенски Лом“
• ПП „Беласица“ (част от ПУ)
• Р „Казаните“
• Р „Кастракли“
• Р „Сосковчето“
• ПР „Момчиловски дол“
• ПР „Шабаница“
• ПР „Долна Топчия“
• ПР „Балабана“
• ПР „Острица“

Инвентаризация на горските територии и Горско-стопански планове, разработени от фирма „Пролес – инженеринг“ ООД след 2006 г. върху чиято територия попадат Защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, за които е направено:

– Инвентаризация на абиотични и биотични фактори;
– Идентификация и картиране на установените хабитати в съответните защитени зони (части от тях, попадащи в границите на ДГС/ДЛС) и извършване на характеристика на горскодървесната растителност в тях;
– Планиране на дейности в горите със защитни и специални функции, съобразно установените режими и норми за горскостопански дейности в тях;
– Планове за дейностите по опазване и защита на горските и на защитените територии от пожари;
– Ловностопански планове за горските и защитените територии;
– Еколого – икономически ефект от горскостопанското планиране;
– Описание на местоположението на естествените находища на лечебните растения, условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите;
– Очаквано въздействие на планираните горскостопански мероприятия върху предмета и целите на Защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

• ТП ДГС “Хисар”
• ТП ДДС “Алабак”
• ТП ДЛС “Дикчан“
• ТП ДГС “Малко Търново”
• ТП ДЛС “Пловдив”
• ТП ДГС “Смилян
• ТП ДГС “Чирпан”
• ТП ДГС “Айтос”
• ТП ДГС “Гърмен”
• ТП ДГС “Първомай”
• ТП ДГС “Силистра”
• ТП ДГС “Твърдица”
• ТП ДГС “Елхово“
• ТП ДЛС “Шерба”
• ТП ДГС “Трън”
• ТП ДГС “Казанлък”
• ТП ДЛС “Дунав – Русе“
• ТП ДЛС “Ропотамо“
• ТП ДЛС “Чепино”
• ТП ДГС “Болярка”
• ТП ДГС “Бяла“
• ТП ДГС “Карнобат“
• ТП ДГС “Самоков”
• ТП ДГС “Котел”
• ТП ДГС “Сунгурларе“
• ТП ДГС „Плевен“
• ТП ДГС „Белово“
• ТП ДГС „Брезник“
• НП Пирин /само инвентаризация/
• и множество общински проекти.

Други сходни проекти:
• Проучвания и анализи на ресурсите за разкриване на туристическия потенциал в община Бобов дол – Стратегия за развитие;
• Устройствен проект за част от ПЗ “Белоградчишки скали”еко-пътеки за експониране на природните феномени;
• Проект за противопожарно устройство на Р “Торфено бранище” и Р “Бистришко бранище” ПП “Витоша”. Картиране на ветровално петно;
• Технически проект за опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в НП “Пирин”;
• Екологични проучвания за състоянието на дървесната растителност и горските месторастения в ДГС „Пловдив“ и др.

loading