12-13.05.2015 г. Работна среща-Характеристика на абиотичните фактори

На 12 и 13 май 2015 г., на основание приет План график на дейностите от Възложителя, се проведе Работна среща за представяне и разглеждане резултатите от „Характеристика на абиотичните фактори” –  Част 1 Описание и оценка на ПП „Витоша“ от „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“.
Програма
Протокол от двудневната Работна среща
Снимки
Презентации:
Характеристика на Абиотичните фактори
1.8.3. Климатични промени
1.9.1 Геоложки строеж
1.9.2. Геоморфология на релефа
1.10.1 Хидрология и Хидрография
1.10.2. Хидрохимия
1.10.3 Хидробиология
1.11.1 Разпространение и характеристика на почвите
1.11.2 Почвени процеси

26. June 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Comments Off on 12-13.05.2015 г. Работна среща-Характеристика на абиотичните фактори

loading