09-10.06.2015 г. Работна среща – Биологична характеристика

На 9 и 10 юни 2015 г. се проведе втора Работна среща за представяне и обсъждане на резултатите от Част 1 „Описание и оценка на ПП „Витоша“- раздел „Биологична характеристика” от „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“.
В двата поредни дни екипът разработващ Плана представи резултати по точки от Плана: „Екосистеми и биотопи“, „Растителност“, „Характеристика на горскодървесната растителност”, „Стъблен и дедрохронологичен анализ“, „Здравословно състояние на растителността“ „Флора“ и „Фауна“, „Мониторинг на биологичното разнообразие“. Чрез надграждане на съществуващата информация по раздела, бяха представени и резултатите от новите теренни проучвания на експертите и междинни изводи с оглед продължаващата работа по Плана за управление.
Присъстваха експертите на Дирекция на ПП „Витоша”, Изпълнителна агенция по горите, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, ТП „ДГС София“, представители на Столична община-Район „Витоша“ и други заинтересовани страни. Зададени бяха въпроси свързани с природните местообитания и местообитания на видове, мониторинга на горските екосистеми, направени бяха препоръки и се поставиха конкретни проблеми, които трябва да се решат с новия План за управление на ПП „Витоша”.
Програма, Списък на поканените
Протокол
Снимки
Презентации:
Характеристика на екосистеми, биотопи и растителни съобщества
1.13.2. Характеристика на горскодървесната растителност
1.13.5. Дендрохронологичен анализ за здравословното състояние на дървесните видове
1.14.1.1. Водорасли
1.14.1.2. Лишеи
1.14.2. Гъби (Макромицети)
1.14.3.1. Мъхове
1.14.3. Висши растения
1.14.4. Лечебни растения
1.15. Фауна
1.15.1. Безгръбначни животни
1.15.2. Риби
1.15.2.2. Земноводни и влечуги
1.15.2.3. Птици
1.15.5. Бозайници
Ловна фауна
Мониторинг на биологичното разнообразие

26. June 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading