28.10.2015 г. – Предаден проект на Плана за управление с отразени бележки от Общественото обсъждане

На 28.10.2015 г. предадени на Възложителя Проект на Плана за управление с отразени бележки от Общественото обсъждане за внасяне в МОСВ и на документация – СВИТЪК „Обществено обсъждане: Протокол и Справка за неотразените бележки и препоръки” съдържащи следните документи:

ТОМ AПУ на ПП Витоша;

СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Таблици и списъци;

СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Задание, заповеди, вътрешно ведомствени документи и становища

СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Противопожарна безопасност;

СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (4-1, 4-2, 4-3): Списъци и баланси по общини и землища на поземлени имоти и кадастрални номера;

СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 5: 4-ри броя Сборници:

1. Абиотични фактори;

2. Биологична характеристика;

3. Характеристика на горските територии и горска инвентаризация;

4. Социално-икономически аспекти;

СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Графичен материал (Карти-опис), съгласно списък от Заданието-(1-ви и 2-ри RAR файл);

СВИТЪК „ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: Протокол и Справка за не отразените бележки и препоръки”

Регистър на постъпилите становища по проект АПУ на ПП “Витоша” за периода 2015-2024 г.

 

28. October 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading