13.06.2016 г. предаден проект на АПУ на ПП „Витоша“ съгласно проведена работна среща на 26, 27 и 30.05.2016 г.

13.06.2016 г. предаден в ДПП “Витоша” актуализиран проект ПУ на ПП „Витоша“, съгласно проведена работна среща на 26, 27 и 30.05.2016 г. между МОСВ, ДПП “Витоша” и “Пролес Инженеринг” ООД.

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА НА 26-30.05.2016 Г.

1.Проект на актуализирания План за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.;

2.ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Таблици и списъци;

3.ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Задание, заповеди, вътрешно-ведомствени документи и становища;

4.ПРИЛОЖЕНИЕ №3: Противопожарна безопасност;

5.ПРИЛОЖЕНИЕ №4 (4-1 и 4-2): Списъци и баланси по общини и землища на поземлени имоти и кадастрални номера;

6.ПРИЛОЖЕНИЕ №5: 4-ри броя Сборници:

6.1.Сборник „Абиотични фактори“;

6.2.Сборник „Биологична характеристика“;

6.3.Сборник „Характеристика на горските територии и горска инвентаризация“, отделно за ДГС „София“ и ДЛС „Витошко-Студена“;

6.4.Сборник „Социално-икономически аспекти“;

7.ПРИЛОЖЕНИЕ №6: Графичен материал (Карти);

8.ПРИЛОЖЕНИЕ №7: Цифров модел на територията на ПП „Витоша“ /поради голям обем не се публикува/;

9.ПРИЛОЖЕНИЕ №8: Териториално – устройствени несъответствия по границата на ПП „Витоша“, констатирани в процеса на разработване  на План‘2.

13. June 2016 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading