31.03.2016 г. предаден проект на АПУ на ПП “Витоша” с отразени бележки получени от МОСВ

На 31.03.2016 г. съгласно писмо и бележки на МОСВ с изх. № 05-08-6906/16.02.2016 г. и писмо на ДПП “Витоша” с изх. № ПВФ-09-11-1/19.02.2016 г. Изпълнителят “Пролес Инженеринг” ООД предаде с писмо изх. № ПУВ-70/31.03.2016 г. на ДПП “Витоша” актуализирани, съгласно бележки на МОСВ,  следните документи:

  1. Проект на актуализирания План за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.;
  2. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Таблици и списъци;
  3. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Задание, заповеди, вътрешно ведомствени документи и становища;
  4. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Противопожарна безопасност;
  5. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (4-1 и 4-2): Списъци и баланси по общини и землища на поземлени имоти и кадастрални номера;
  6. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 5: (4-ри броя Сборници):
  1. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Графичен материал (Карти);
  2. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 7: „Териториално-устройствени несъответствия по границата на Природен парк „Витоша“, констатирани в процеса на разработване  на План‘2 /нов документ/.

31. March 2016 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading