16-17.07.2015 г. Работна среща – Част 3

На 16-17 юли 2015 г. , на основание приет План график на дейностите от Възложителя, се проведе планираната Работна среща за обсъждане резултатите от Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите (т. 3.1. – т. 3.2.) – Шести модул от „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“.
В Работната среща на 16.07.2015 г. взеха участие 27, а на 17.07.2015 г. 28 представители от ИАГ-МЗХ, ЮЗДП-Благоевград, РДГ-Кюстендил, общ. Перник, ГДПБЗН-МВР, СДПБЗН, РИОСВ-София, кмет на с. Рударци, ЛТУ, СО Район „Витоша”, Дирекция на ПП „Витоша”, РИОСВ Перник, Дирекция на ПП „Витоша” и други представители на заинтересовани страни.
Представи и се обсъди Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите, т. 3.1. Зониране и функционално предназначение на зоните.
През вторият ден, 17.07.2015 г. се представи т. 3.2.Режими и норми. Подробно бяха разгледани и дискутирани всеки един режим и всяка една норма. Осъществи се много активна и ползотворна дискусия.
Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“
Програма, Списък на поканените
Презентации:
ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
3.1. ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ
3.1.1. Обхват и функционално предназначение на зоните
Представяне на Карта на функционалното зониране на ПП „Витоша“
3.2. РЕЖИМИ И НОРМИ
3.2.1. Режими и норми по ползване на ресурсите
3.2.2. Строителство и инфраструктура
3.2.3. Други режими и норми

17. July 2015 by Park Vitosha
Categories:
Uncategorized | Leave a comment

loading