12.08.2015 г. Семинар Проект на АПУ на ПП Витоша

На 12 Август 2015 г. , на основание приет План график на дейностите от Възложителя се проведе семинар за представяне на резултатите от ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ – Осми модул от „Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.„ Участие взеха 45 представители на национални, регионални, местни институции и членове на ОКС към ДПП “Витоша”.
Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“
Програма, Списък на поканените
Презентации:
ЧАСТ 0: ВЪВЕДЕНИЕ
ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПП „ВИТОША“
ЗАКОНОВ СТАТУТ
СОБСТВЕНОСТ
1.6. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ
1.7. СЪЩЕСТВУВАЩО ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ И РЕЖИМИ

ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ
БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕКОСИСТЕМИ, БИОТОПИ И РАСТИТЕЛНИ СЪОБЩЕСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКОДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ
1.14. ФЛОРА
1.15. ФАУНА
КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАСТРОЕНИ ПЛОЩИ И СГРАДИ
ТУРИЗЪМ, РЕКРЕАЦИЯ, СПОРТ, УСЛУГИ
ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
2.1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ
2.1.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ
2.1.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ ЦЕЛИ
2.2.ОГРАНИЧЕНИЯ
2.2.1. ТЕНДЕНЦИИ ОТ ЕСТЕСТВЕН ХАРАКТЕР
2.2.2. ТЕНДЕНЦИИ ОТ АНТРОПОГЕНЕН ХАРАКТЕР
2.2.3. ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ

ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
3.1. ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ

3.2. РЕЖИМИ И НОРМИ
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОМПЛЕКСЕН МОНИТОРИНГ
ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ
ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

05. August 2015 by Park Vitosha
Categories: Uncategorized | Leave a comment

loading